fbpx

Ászf

Klipperlines - Személyszállítás nemzetközi utakon

A Klipper, s.r.o. társaság szállítási szabályzata

a közúti személyszállítás – taxi szolgáltatás – végzéséhez 

kidolgozva az alábbiaknak megfelelően: 

– a közúti szállításról szóló 56/2012 Tt. sz. törvény 4. §-a, 

– a közúti szállításról szóló 56/2012 Tt. sz. törvény végrehajtását szabályozó 124/2012 Tt. sz. rendelet, 

– a közúti szállításról szóló 8/2009 Tt. sz. törvény, 

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964 Tt. sz. törvény 420a) §-a, 421a) §-a, 427. §-a, valamint a 760.-764. §-ok,

– az 53/1991 Tt. sz. Kereskedelmi Törvénykönyv 374. §-a,

– a fogyasztóvédelemről szóló 250/2007 Tt. sz. törvény,

– a szabálysértésekről szóló 372/1990 Tt. sz. törvény, ill. annak később módosított előírásai.

I. cikkely

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen szállítási szabályzat (a továbbiakban „SzSz“) a Klipper, s.r.o. társaság, székhelye: Alejová 2, 040 11 Košice, KSH-száma: 47 435 488, közösségi adószáma:SK2023863545, mint szállító (a továbbiakban „szállító“) szállítási feltételeit szabályozza, melyek a taxi szolgáltatás biztosítása esetén szükségesek a szállítási szerződésmegkötéséhez.
 2. A SzSz annak a szállító www.klipperlines.com internetes oldalán, valamint a társaság székhelyén történő közzétételével lép érvénybe, és a közzétételét követően annak tartalma részét képezi minden, a szállítással kapcsolatos, a felek jogait és kötelezettségeit szabályozó szerződésnek.
 3. Jelen SzSz alkalmazásában a „Taxi szolgáltatás“ olyan vállalkozás, melynek tárgya a nyilvánosság számára működtetett, térítéses ellenében végzett szállítási szolgáltatások biztosítása olyan közúti gépjárművekkel, melyek típusát ezen célra jóváhagyták.
 4. Jelen SzSz alkalmazásában a „Szállító“ a taxi szolgáltatás üzemeltetője, mégpedig a 2014.10.04. napján kiadott koncesszió jogerőre emelkedése napjától, amely a személyszállításról szóló szerződés alapján feljogosítja a szállítót, hogy szállítási szolgáltatásokat nyújtson a nyilvánosság számára.
 5. Jelen SzSz alkalmazásában a „Szállítandó személy“ a szállítás megrendelője, aki alatt személyszállításban résztvevő utasa értendő. A Szállítandó személy az, aki a Szállítónak kifizeti a megvalósult szállítás ellenértékét. 
 6. Jelen SzSz szabályozza a viteldíj tarifáját is, valamint az utasok, a poggyászuk és az élő hobbiállatok szállításával kapcsolatos egyéb térítéseket, továbbá a Szállító azon feltételeit, melyek mellett a díjszabást érvényesítik (a továbbiakban díjszabási feltételek).
 7. A SzSz tartalmazza és részletesen meghatározza a szállítási feltételeket, valamint a szállító és az utas jogait és kötelességeit is, a szállító és a szállítással érintett személyek közötti, a személyszállítással kapcsolatos felelősséget, továbbá a viteldíjat és a reklamációs szabályzatot. A személyes adatok védelméről szóló 122/2013 Tt. sz. törvény értelmében a szállító köteles eleget tenni a titoktartási kötelezettségének az utassal kapcsolatosan tudomására jutott személyi adatokat illetően, azokat nem hozhatja nyilvánosságra és harmadik fél számára nem teheti hozzáférhetővé, kivéve az utassal szembeni jogainak és igényeinek érvényesítését, melyekről a bíróság vagy egyéb közigazgatási szerv dönt.

II. cikkely

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

 1. Azon szállítandó személy, aki a meghatározott viteldíj fejében igénybe veszi a szállító szállítási eszközét, a személyszállításról szóló szerződés értelmében jogosulttá válik arra, hogy a szállító a szerződésben meghatározott helyre szállítsa.
 2. A szállítási szerződés a szállítandó személy eljárása alapján lép érvénybe, mellyel kétséget kizáróan kinyilvánítja, hogy szállítási szerződést kíván kötni, mégpedig rendszerint azzal, hogy kifizeti az egyeztetett viteldíjat, és ezzel egyetértését fejezi ki a szállító által meghatározott szállítási díj összegét illetően is
  1. az on-line értékesítési rendszeren keresztül, mely a szállító www.klipperlines.com oldalán van elhelyezve,
  2. kivételesen a taxi szolgáltatás járművezetője által a taxiállomáson, csak az indulás időpontjában /szabad hely garanciája nélkül = fizetés nélküli helyfoglalás nem lehetséges/, szabad hely esetén a járműben,
  3. a társaság székhelyén,
  4. a szállító szerződéses partnerei által (az ár nem feltétlenül egyezik meg a szállító díjszabásával) – ügyfeleinknek ajánljuk, hogy menetjegyüket előre biztosítsák be /vásárolják meg/, mivel a taxi szolgáltatás járműve korlátozott számú hellyel rendelkezik és előfordulhat, hogy az indulás előtt nappal az igényelt időpontra már minden hely betelt.
 3. A szállítást és a szállítási szerződés megkötését megelőzően az utasnak jogában áll megismerni a taxi szolgáltatás érvényben levő díjszabását.
 4. A szállító szállítási kötelezettségének terjedelme: A szállítót szállítási kötelezettség terheli minden olyan szállítandó személlyel szemben, aki az adott célállomásra akarja magát elszállítatni, és aki egyúttal a szállítás megkezdésének helyszínén az egyeztetett időpontban készen áll a szállító járművébe történő beszállásra. Ha a szállítandó személy a szállító által meghatározott indulás időpontjához képest késik a beszállással, megszűnik a szállítónak a szerződés szerinti, a szállítás realizálását illető kötelessége. Amennyiben a szállítási kötelezettség a szállítandó személy előző mondat szerinti késése miatt szűnik meg, a szállító jogosult arra, hogy a már kifizetett viteldíjat (illetve annak bármilyen részét) megtartsa, és azt saját belátása szerint kezelje.
 5. A szállítónak a szállítandó személlyel szembeni szállítási kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha azt a szállítási feltételek lehetővé teszik, főleg a taxi szolgáltatás járművének műszaki állapota és igénybevételének lehetősége a forgalmi engedély alapján, a járművezető alkalmassága, továbbá ha azt nem elháríthatatlan okok nem akadályozzák (vis major, pl.: kedvezőtlen időjárási viszonyok). A szállító szállítási kötelezettsége úgyszintén érvénytelen, ha az utas a SzSz értelmében alkalmatlan a szállításra.
 6. Amennyiben a szállítás a szállító hibájából nem valósul meg az egyeztetett terjedelemben, az utas kártérítésre jogosult, mégpedig legfeljebb az egyeztetett viteldíj összegének mértékében. A szállító hibájából adódó, a szállítással vagy annak nem megfelelő, ill. nem idejében történő megvalósításával kapcsolatos kártérítési jogosultságáról az utas előzetesen nem mond le, annak mértékét azonban az előző mondatban meghatározottak határolják be.
 7. Amennyiben az utas repülőgépe késik, és ennek folytán veszélybe kerül a szállítás helyére idejében történő megérkezése, úgy arról haladéktalanul köteles tájékoztatni a szállítót (a 00 36 70 510 4794 telefonszámon), beleértve a repülő érkezésének feltételezett, valós idejét is. A szállító az utastól kapott értesítés alapján a szállítást az érkezés közölt időpontjának megfelelően visszatarthatja, de legfeljebb 20 percig, vagy az utas számára lehetővé teszi a szállítást a következő járattal, amennyiben azt a helyek elfoglaltsága lehetővé teszi. A szállítás előző mondat szerinti megváltoztatására azonban az utas nem jogosult. Ha a késésről tájékoztató utas a tervezett időpontot követő 20 percen belül nem érkezik meg az utasfelvételi helyre, úgy a szállító járművezetője jogosult elhagyni a beszállás helyét, és a szállítást akár az utas nélkül is megkezdeni.
 8. A szállításnak a megkötött szállítási szerződés és a szállítási szabályzat alapján történő megvalósulását követően az utas köteles a taxi szolgáltatás díjszabása alapján meghatározott viteldíjat megtéríteni. A viteldíj kifizetésének megtagadása esetén ki kell hívni a rendőrséget, a viteldíj pedig behajtható bírósági úton. Az utas köteles kifizetni a szállítónak a törvény által megszabott késedelmi kamatot.

III. cikkely

A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS FELTÉTELEI

 1. Amennyiben a szállító a szállítást nem tudja megvalósítani, vagy azt nem tudja az egyeztetett feltételeknek megfelelően elvégezni, köteles arról haladéktalanul tájékoztatni a megrendelőt. Ha a megrendelőnek nem felelnek meg a szállító által ajánlott új feltételek, jogában áll a szerződéstől elállni. Ilyen esetben a szállító visszaszolgáltatja a megrendelőnek a menetjegy teljes árát.
 2. A szállító abban az esetben állhat el a megkötött szállítási szerződéstől, ha a megrendelő részéről nem teljesültek a szállítási szerződés feltételei vagy a SzSz rendelkezései.
 3. A menetjegy megvásárlását követően, beleértve /az utasnak felróható bármilyen okból/ felhasználatlan menetjegyet is, az utas jogosult a viteldíj visszafizetésére, ha:
  1. a menetjegyet a szállítást megelőzően több mint 48 órával visszaadja a pénztárban – a menetjegy árából levont összeg 5 EUR illeték/fő/útirány, ha a visszaút is sztornírozásra kerül, úgy az illeték összege 10 EUR/fő,
  2. a menetjegyet a szállítást megelőzően kevesebb mint 48 órán belül adja vissza a pénztárban, akkor a sztornóért járó illeték a menetjegy árának 100%-a, azaz a szállító az utasnak nem térít vissza semmit a menetjegy árából, vagyis a viteldíj visszatérítését illető jogosultság megszűnik.
 4. Amennyiben az árusítóhely zárva tartása idején van szükség a sztornírozásra, azaz a viteldíj visszatérítésére, akkor a sztornóval kapcsolatos kérvényt e-mailben kell elküldeni az info@klipperlines.com címre, mivel a sztornót illető feltételek miatt lényeges az igény benyújtásának időpontja (lásd a fenti szöveget).
 5. A szállító módosíthatja a sztornóért járó illeték díjszabását, amit az árusítóhelyén és a www.klipperlines.com internetes oldalán tesz közzé.
 6. Az utas megbetegedése nem jelent jogosultságot a viteldíj visszafizetésére.
 7. Az indulás dátuma megváltoztatásának szükségessége esetén a változtatás azzal a feltétellel realizálható, ha az az indulást megelőzően több mint 48 órával történik, az 5 EUR/fő/egy út összegű illeték kifizetésével.
 8. Abban az esetben, ha a menetjegy megvásárlása az interneten keresztül, a www.klipperlines.com oldalon történt, és az utas a menetjegyet sztornírozni szeretné, azaz szeretné azt visszaszolgáltatni, úgy ezen szándékát az info@klipperlines.com e-maicímen köteles bejelenteni.
 9. A sztornó összegéről az e-mail elküldésének ideje határoz.
 10. Az utas a szállításhoz történő beszállását megelőzően köteles biztosítást kötni, biztosítás nélkül nem szállhat fel a szállítás megkezdéséhez. Abban az esetben, ha biztosítás megkötése nélkül foglalja el helyét, azzal lemond a szállító által okozott károk, valamint a szállító felelősségi körébe tartozó, a viteldíj összegét meghaladó károk megtérítését illető jogáról. Ügyfeleink számára ajánljuk a megrendelt szolgáltatás sztornójának biztosítását is magában foglaló utasbiztosítást. 
 11. A szállító kérelemre (feltétele a sztornó űrlap kitöltése) visszafizeti az utasnak a viteldíj összegét, a sztornó illetéke levonását követően. Ez nem érinti a szállító azon jogát, hogy a megfelelő összeget az utas számlájára történő banki átutalással, illetve postai utalvánnyal fizesse ki abban az esetben, ha az ahhoz szükséges adatok a szállító rendelkezésére állnak.
 12. A szállítónak és az utasnak a szállítási szerződésből adódó kölcsönös követelései nem engedményezhetők harmadik személyre a másik szerződő fél beleegyezése nélkül. A szerződő felek megállapodtak, hogy a kölcsönös követelések egyoldalú beszámítása korlátlanul lehetséges.
 13. A taxi szolgáltatás járművezetője a szállítást vagy a megkezdett szállítás befejezését megtagadhatja, ha:
  1. azt a szállítás útvonalán nem teszi lehetővé az úttest műszaki állapota és áteresztő képessége, ill. a forgalom biztonsága és folyamatossága, főleg az időjárási viszonyok, a közút sérülése vagy baleset miatt,
  2. az utas a szállítás során a járművezető figyelmeztetése ellenére a taxi szolgáltatás járművében dohányzik, ételt vagy italt fogyaszt, vagy a szállított állatot eteti, ill. az első ülésen a kézipoggyásszal, újsággal, térképpel vagy egyéb olyan tárggyal manipulál, mellyel korlátozhatja a járművezető látóterét, vagy veszélyeztetheti a taxi szolgáltatás járművének vezetését, illetve más módon veszélyezteti annak biztonságát, szennyezi a jármű belterét, indokolatlanul módosítja a szállítás útvonalát és célját, vagy más módon kelt kétséget a járművezető vagy az útitársak biztonságát, egészségét vagy életét illetően,
  3. az utas poggyásza, annak száma, mérete, tömege vagy alakja miatt egyszerre nem szállítható el, vagy olyan állatokat szeretne szállítani, amelyek méretük, mennyiségük vagy magatartásuk miatt sem az utastérben, sem a poggyásztérben nem szállíthatók.
 14. Amennyiben a taxi szolgáltatás járművezetője az utolsó bekezdésben feltüntetett okból elutasítja az utas elszállítását, köteles azt a diszpécsernek jelenteni azzal a szándékkal, hogy biztosítsa az utas számára a taxi szolgáltatás legközelebbi szabad és megfelelő járművével történő elszállítását. Ilyen esetben a szállítót nrm terheli felelősség az elutasított utas miatt, és a kifizetett viteldíjat sem fizeti vissza.
 15. Az utas abban az esetben állhat el a megkötött szállítási szerződéstől, ha a szállító vagy a taxi szolgáltatás járművének vezetője megszegte a szerződéses feltételeket vagy a szállítási szabályzat feltételeit.

IV. cikkely

A MENETJEGYEK INTERNETEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ÁRUSÍTÁSÁNAK ÜZLETI FELTÉTELEI

 1. Ezen üzleti feltételek szabályozzák az egyik oldalon a megvásárolt menetjegy tulajdonosa, a másik oldalon az üzemeltető, azaz a Klipper, s.r.o. társaság között fennálló jogviszonyokat.
 2. Klipper, s.r.o. társaság mint szállító a menetjegyeket saját értékesítő rendszerén keresztül, saját internetes oldalán árusítja. A menetjegyek internetes értékesítésének fő célja, hogy minden érdeklődő számára megkönnyítsék a szabad helyekkel, határidőkkel, indulási időpontokkal kapcsolatos információk elérését, és hogy a menetjegyeket közvetlenül értékesíthessék, minden további kommunikáció vagy személyes találkozás nélkül.
 3. A menetjegy tulajdonosa az a személy, aki a menetjegyet közvetlenül a Klipper, s.r.o. székhelyén szerezte be, vagy a társaság internetes oldalán vásárolta meg. A menetjegy harmadik személyek számára történő értékesítését nem ajánljuk azon okból, hogy ilyen értékesítés esetén az utas nem kap a vásárlótól megfelelő tájékoztatást arról, hol található pontosan a beszállás megállapodás szerinti helye. Amennyiben a vásárló nem azonos az utassal, abban az esetben a szállító nem felelős a beszállás helyét illető azon elégtelen információkért, melyek az utashoz eljutnak (nem jutnak el). 
 4. A menetjegyeknek a Klipper s.r.o. társaság internetes üzletében történő megrendelésének feltétele a felhasználó regisztrációja, mely során ki kell tölteni az űrlap minden kötelező mezőjét, beleértve a felhasználó és a rendszer közötti kommunikációhoz szükséges, érvényes e-mailcímet is. A megrendelő, aki az űrlap kitöltésével realizálja a megrendelést, megerősíti, hogy teljes terjedelmében megismerte a menetjegyeknek a Klipper, s.r.o. társaság internetes üzletének keretén belül történő rezerválásának és értékesítésének „Szerződéses feltételeit”, és azokkal egyetért.
 5. Klipper, s.r.o. társaság regisztrálja és feldolgozza a menetjegy tulajdonosának azon személyes adatait, melyekre a szerződéses viszony alapján tett szert. Ezek elsősorban a családi és utónév, lakcím, telefonos/e-mailes elérhetőség. Ezen adatokat a Klipper, s.r.o. marketinges és reklám célokra felhasználhatja. Egyúttal a Klipper,s.r.o. társaság vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megóvja a harmadik személyek általi eltulajdonítástól vagy az azokkal történő esetleges visszaéléstől.
 6. A menetjegyek, elsősorban internetes értékesítés esetén, az ügyfél számára a www.klipperlines.com oldalon, annak fiókjában érhetők el. Az ügyfél nyomtatja ki azokat a rendszerbe (ügyfélfiókba) történő bejelentkezést követően. A menetjegy a megállapodást követően elküldhető az ügyfél e-mailcímére, vagy illeték ellenében (5 EUR) futárszolgálattal is. Esetleges megállapodás esetén, a személyazonosság megfelelő igazolását követően, a menetjegy a mikrobuszba történő beszállás során közvetlenül a járművezetőtől is átvehető.
 7. A személyszállításról szóló szerződés megkötése csakis a viteldíj kifizetésével és a menetjegy kiadásával valósul meg. A menetjegy on-line megvásárlása esetén a tranzakció csak a megerősítő e-mailt követően számít befejezettnek.
 8. A menetjegy névre szóló és nem átruházható.
 9. A menetjegy vásárlása során a vásárló megadja az utas családi és utónevét, azon mobiltelefon teljes számát /az előhívószámot is beleértve/, mely majd az utasnál lesz. Továbbá ajánljuk, hogy tüntesse fel a repülő járatszámát is, esetleg hogy az utas melyik repülőtérről érkezik, továbbá a repülőtársaságot. Ezen információk a repülőgép késése esetén segíthetnek abban, hogy a fennálló helyzetet a szállító diszpécsere operatív módon megoldhassa.
 10. A menetjegy megvásárlásával az utasnak lefoglalt helye van a taxi szolgáltatás járművében. A járműben a konkrét helyet a szállító a taxi szolgáltatás járművezetője által jelöli ki. A menetjegy megvásárlásával az utas a taxi szolgáltatás járművével történő utazásra csak a menetjegyen feltüntetett időpontban válik jogosulttá. Ha azonban az utas a helyét a járat elindulásáig nem foglalja el, elfoglalhatja azt más érdeklődő is. A menetjegy tulajdonosa jogosult a jegyet egyszeri utazásra, a vásárlás szerinti útirányban felhasználni. A célállomásra történő elszállítást követően a menetjegy érvényessége lejár, és újra felhasználni nem lehet. A menetjegy tulajdonosa felszólításra köteles a menetjeggyel együtt a személyazonosságát igazoló okmányt is felmutatni.
 11. A menetjegy tulajdonosa köteles azt adóbizonylatként gondosan megőrizni. Gondatlan felhasználásnak minősül az a körülmény, amikor a jegy nagyobb erőfeszítés nélkül és nem megengedett módon harmadik személy tulajdonába kerülhet. A menetjegyet csak a megadott célra lehet felhasználni. Bármilyen más jellegű felhasználása tilos!
 12. A megállapodás szerinti viteldíjat az utasnak jogában áll megtéríteni:
  1. készpénzben a járműben, amiről a járművezető a virtuális regisztrációs pénztárgéppel (VRP) ad bizonylatot, 
  2. a viteldíjat legkésőbb a szállítás megkezdésének tervezett időpontjáig kell megtéríteni (addig legyen jóváírva a szállító számlájára). Ha a viteldíj a szállítás megkezdésének időpontjáig nincs jóváírva a számlánkon, a járművezetőnek jogában áll megkövetelni a viteldíj teljes összegét. A viteldíj számlánkra történő megérkezését és a sztornó űrlap (kérésre történő) kitöltését követően az ügyfélnek visszafizetjük azt az összeget, amennyivel többet fizetett.
  3. A viteldíj fizethető bankkártyával is – on-line értékesítés számla alapján a www. klipper.com internetes oldalunkon keresztül.

V. cikkely

TERVEZETT INDULÁSI ÉS ÉRKEZÉSI IDŐPONTOK A KOŠICE ÉS VISSZA ÚTVONALON

Indulás KošicérőlÉrkezés -ba/be Indulás -ból/ből Érkezés Košicére
    
    
    
    
    

Az indulási és érkezési időpontokat a szállító az internetes oldalán teszi közzé. A szállító fenntartja magának a jogot a tervezett indulás törlésére, amennyiben az utas arra előzetesen nem vásárolt menetjegyet. A mikrobusz az utasokra abban az esetben vár maximum 20 percet, ha az utas a késését bejelenti a diszpécsernek. 

A késést, amennyiben arról a szállítónak tudomása van, a következőképpen oldja meg: Ha az ügyfél nem tudja elérni a lefoglalt mikrobuszt, ezt a tényt idejében be kell jelentenie a diszpécsernek, és a helyfoglalás áttolódik a következő járatra, amennyiben azon van szabad hely. A Klipper, s.r.o. társaság számára semmilyen következménnyel sem jár, ha az utas a lefoglalt mikrobuszjáratot lekési. Az ügyfél a menetjegy kifizetésével tudomásul veszi ezt a tényt. 

VI. cikkely

AZ UTAS JOGÁLLÁSA

Az utas jogosult:

 1. a biztonságos, kényelmes és nyugodt szállításra, amire érvényes menetjeggyel rendelkezik,
 2. a poggyásza elszállítására, az ezen SzSz szerinti korlátozásokkal,
 3. a járművezetőtől kérni, hogy az útipoggyászt tegye fel, majd a szállítást követően tegye le a járműről,
 4. segítséget kérni a járműbe történő beszállás és az abból való kiszállás során, főleg ha súlyosan egészségkárosodott utasról van szó (kerekesszékes utas esetén a járművezető köteles az utasnak segíteni a beszálláskor, majd azt követően a kerekes széket a poggyásztérben köteles elhelyezni),
 5. a taxi szolgáltatás járművének személyzetétől tájékoztatást kérni a szállítása feltételeiről,
 6. a viteldíj olyan mértékű visszatérítésére, mely mértékben a szállítás nem valósult meg, mégpedig ezen SzSz rendelkezése szerint,
 7. a kézipoggyász, útipoggyász, esetleg extra poggyász és háziállatok azonos járműben történő elszállítására, de csak abban az esetben, ha azt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Ezen jog érvényesítéséről, ill. a személyt és/vagy annak poggyászát illető speciális módon történő szállításról az utas köteles előzetesen tájékoztatni a szállítót (konzultálni vele), legkésőbb a szállítás megrendelése során.
 8. poggyászként élő hobbiállatot magával vinni, amennyiben eközben eleget tesz a jelen SzSz által meghatározott külön feltételeknek.

Az utas köteles:

 1. az indulást megelőzően idejében megjelenni a szállítás megkezdésének helyén,
 2. meghallgatni a jármű személyzetének az utasok biztonságának és a forgalom folyamatosságának biztosítására irányuló utasításait,
 3. úgy viselkedni, hogy ne zavarja meg az utasok biztonságos és nyugodt szállítását, továbbá hogy ne legyen az utasok és a személyzet terhére,
 4. tudomásul venni, hogy a felszállást megelőző átszállás minimális (ajánlott) ideje 2 óra. Rövidebb idő esetén az átszállást illető felelősség az utast terheli.
 5. hogy a gyermekek és fiatalkorúak járműben történő szállítására vonatkozó, az EU-ban érvényes közúti előírások értelmében a gyermek esetében kötelező a gyermekülés. A gyermekülést szilárdan kell rögzíteni a minibusz üléséhez. A fiatalkorú nem utazhat a felnőtt személy ölében, saját ülőhellyel kell rendelkeznie. 
 6. hogy a taxi szolgáltatás járművében, az arra kijelölt helyeken, csak a jármű meghatározott hasznos terhének megfelelően szállíthatók személyek, miközben a szállított személyek száma nem haladhatja meg a jármű forgalmi engedélyében feltüntetett helyek számát, beleértve a járművezetőt is,
 7. hogy a járművezető melletti első ülésen csak olyan utas szállítható, akinek a szállítását a közúti forgalom biztonságáról és folyamatosságáról szóló előírások lehetővé teszik, a taxi szolgáltatás járművében szállított minden személy köteles a szállítás során használni a biztonsági övet, mellyel a jármű el van látva, egyébként őt terheli a felelősség azon kárért, amely a szállítónak ennek következtében keletkezik.

Az utas számára a szállítás során nem megengedett:

 1. oly módon szólni a járművezetőhöz, amivel veszélyezteti a szállítás biztonságát,
 2. a szállító (ill. a szállító járműve személyzetének) beleegyezése nélkül fütyülni, énekelni, hangoskodni, hangszeren játszani és zenét vagy beszédet lejátszani,
 3. kinyitni az ajtót, ablakot, az ablakon kihajolni, azon szemetet, tárgyakat kidobni,
 4. a járműben dohányozni,
 5. inni és enni (az út során kb. 10-perces szünet van beiktatva, ami erre is szolgál),
 6. a járművezető számára kijelölt térben tartózkodni, továbbá a kiszállásra és felszállásra szolgáló térben, ha az akadályozza más utasok akadálymentes kiszállását és felszállását,
 7. a gyerekeket állva vagy térdelve hagyni az üléseken, ha azokat beszennyezhetik,
 8. a járműből hulladékokat vagy más dolgokat kidobálni, hagyni, hogy bármi is kilógjon a járműből,
 9. dolgokat és állatokat az ülésre rakni,
 10. a poggyász önkényes berakása/kirakása a jármű poggyászterébe/-ből, a poggyászt át kell adni a járművezetőnek, aki azt elhelyezi a poggyásztérben.

VII. cikkely

A SZÁLLÍTÓ JOGOSULTSÁGAI AZ UTASSAL SZEMBEN

 1. A szállítónak jogában áll, hogy az utastól megkövetelje a szállítás elvégzéséért járó viteldíj kifizetését a vonatkozó díjszabásnak megfelelően és a jelen SzSz által meghatározott formában.
 2. A szállító a szállítást megelőzően és annak időtartama alatt a járművezető vagy a szállítás szervezésével megbízott alkalmazott (a továbbiakban „diszpécser“) által jogosult utasításokat és parancsokat adni az utasoknak a saját biztonságuk vagy a közúti forgalom biztonságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, akik ezen utasításoknak és parancsoknak kötelesek eleget tenni.
 3. A szállító jogosult a taxi szolgáltatás járművezetője vagy más, arra jogosult megbízottja által megtagadni az utas szállítását, kizárni őt a szállításból, ha:
  1. az utas megtagadja a kért viteldíj kifizetését, vagy a menetjegyek ellenőrzése során nem tud érvényes menetjegyet felmutatni. Abban az esetben, ha az utas a beszálláskor azt állítja, hogy a menetjegyet kifizette elővételben (on-line), ám azt nem tudja felmutatni, akkor az utas köteles menetjegyet venni a járművezetőtől, s miután bizonyítja, hogy valóban volt előre kifizetett menetjegye, az utas jogosulttá válik a pénz visszafizetésére a SZTORNÓ ŰRLAP kitöltését követően, melyben fel kell tüntetni minden szükséges adatot azon számlát illetően, melyre a pénz visszaküldését kéri. A sztornó űrlap kérésre hozzáférhető a társaság székhelyén vagy az info@klipper.com e-mailcímen,
  2. az utas magatartása aggályos a járművezető vagy a többi utas biztonságát, életét, egészségét és vagyontárgyaikat illetően,
  3. az utas beszennyezi vagy megkárosítja a szállító járművét, vagy más módon zaklatja az utasokat és azok vagyontárgyait,
  4. az utas olyan poggyászt vagy állatot szándékozik szállítatni, amelynek a szállítása jelen SzSz értelmében kizárt,
  5. az utas a járműben dohányzik, vagy szeszesitalt fogyaszt, vagy fennáll a gyanú, hogy az utas alkohol, kábítószer vagy pszichotrop anyagok befolyása alatt áll,
  6. az utas hangos megnyilvánulásával, fütyüléssel, zene vagy egyéb hangok reprodukciójával, vagy más megnyilvánulásával zavaróan hat a járművezetőre vagy a többi utasra,
  7. az utas bármilyen más módon veszélyezteti a szállítás folyamatosságát vagy biztonságát, főleg a járművezető terébe való behatolással, a járműből megállón kívül történő beszállással vagy kiszállással, 
  8. az utas a járművezető vagy más arra jogosult személy figyelmeztetése ellenére sem tartja tiszteletben ezen SzSz bármely rendeletét,
  9. betegsége, kábítószerek fogyasztása vagy egyéb okok miatt az utasok és/vagy a szállító terhére lehet.
 4. A 3. pontban feltüntetett esetekben a szállítónak jogában áll, hogy a végzett szállítást megszakítsa mindaddig, amíg el nem hagyja a járművet az az utas, akinek a magatartása a szállítót feljogosítja az utas szállításának megtagadására. Ilyen esetben a szállító jogosult a nem kívánatos szállítandó személyt kitenni a lehetséges legközelebbi helyen (a töltőállomást vagy pihenőhelyet is beleértve). A szállításból kizárt személy nem jogosult a szállítás meg nem valósított része viteldíjának visszatérítésére, sem a kifizetett viteldíj visszatérítésére. A többi utasnak nem jár árengedmény a viteldíj összegéből (a 3. pont szerinti esetekben). 
 5. A szállító jogosult a megállóban várakozó utas szállításának megtagadására abban az esetben is, ha a jármű megengedett kapacitása már betelt. 
 6. A szállító a járművezető által jogosult a díjköteles útipoggyászt mindaddig visszatartani, amíg annak szállítási díját ki nem egyenlítették.

VIII. cikkely

A SZÁLLÍTÓ KÖTELESSÉGEI

A szállító köteles:

 1. közúti személyszállítást működtetni taxi szolgáltatás formájában, a szállítási szabályzat szerint, 
 2. a saját www.klipperlines.com internetes oldalán és a társaság székhelyén jól látható helyen biztosítani az aktuális, érvényben levő szállítási szabályzat megjelentetését,
 3. az utasok szállítását a taxi szolgáltatás érvényben levő díjszabása szerint végezni, beleértve a túlméretes vagy nagyobb mennyiségű poggyászért fizetendő pótdíjat is (lásd a Poggyász szállítása cikkelyt), majd a szállítás megvalósulását követően igazolást adni az utasnak a megvalósított szállításról és a taxi szolgáltatás járművében kifizetett viteldíjról, ez nem érvényes, ha a taxi szolgáltatás olyan járművéről van szó, melyet az utasok csoportban történő szállítására vettek igénybe, akik a viteldíjat kifizették a szállítást megelőzően vagy rendszeresített útvonal esetén valamely szokványos helyen. Ilyen esetekben a taxi szolgáltatás járművét nem szükséges taxaméterrel felszerelni,
 4. az utasok és poggyászuk biztonságáról, kényelméről és nyugodt szállításáról gondoskodni,
 5. az általa működtetett valamennyi járművet ellátni saját cégnevével,
 6. műszaki bázist létrehozni, mely biztosítja a járművek működtetését, karbantartását, műszaki ellenőrzését, parkoltatását és garázsban történő elhelyezését, továbbá a személyzetről és az utasokról való gondoskodást a nyújtott szállítási szolgáltatásoknak megfelelő mértékben, 
 7. felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a taxi szolgáltatás keretén belül üzemeltetett közúti személyszállítással az utasoknak és harmadik személyeknek okozott kár esetére. A járműnek érvényes kötelező felelősségbiztosítással és balesetbiztosítással kell rendelkeznie, 
 8. a járművezető igazolványát a taxi szolgáltatás járművében az utas számára jól látható helyen elhelyezni,
 9. a taxi szolgáltatás járművében rendelkeznie kell a teljes díjszabási feltételekkel, amit megtekintésre az utas kérelmére rendelkezésére kell bocsátani,
 10. a taxi szolgáltatást a működési engedélyben szerepelő járművel működtetni, mely el van látva a taxi szolgáltatás engedély szerinti nyilvántartási számával, s a számot a taxi szolgáltatás járművében az utas számára jól látható helyen kell elhelyezni. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a szállító az ügyfelek szállítását utazási ügynökségek (irodák) számára szerződéses alapon végzi. 

IX. cikkely

POGGYÁSZ SZÁLLÍTÁSA

 1. Az utasnak jogában áll poggyászként olyan dolgokat magával vinni, amelyek térfogatukat, kialakításukat, hosszukat vagy tömegüket tekintve gyorsan és gond nélkül berakhatók és elhelyezhetők a szállító járművében.
 2. A poggyásznak a járműhöz és járműtől történő áthelyezését az utas végzi. A poggyász nem kerül automatikusan áthelyezésre a járműbe.
 3. Az utas poggyásza méretével és tartalmával nem lehet a környező utasok terhére és nem korlátozhatja őket a megengedett mértéket meghaladóan. Ellenkező esetben a szállító nem teszi lehetővé a poggyász szállítását. 
 4. A poggyászt a járművezető úgy helyezi el, hogy az ne veszélyeztesse az utasok biztonságát, a járművezető szolgálatteljesítését, ne akadályozza a beszállást és kiszállást, és ne okozzon kárt a járműben. Az utas a poggyásza elhelyezése és kirakodása során köteles megfelelő segítséget nyújtani /ha erre a járművezető megkéri/, továbbá betartani a járművezető utasításait.
 5. A járművezető határozza meg, hogy a poggyászt kézipoggyászként vagy útipoggyászként (az utastéren kívül) fogja-e szállítani. Az utasnak jogában áll kézipoggyászként olyan dolgokat és tárgyakat vinni magával, amelyeket szükség szerint a kezében vagy az ölében tarthat. A járműben (az utastérben) elhelyezett kézipoggyász felügyelete, és ily módon a felelősség annak esetleges eltulajdonításáért, teljes mértékben az utast terheli.
 6. Az utas köteles felhívni a járművezető figyelmét a poggyász egyedi jellegére, főleg annak tartalmára és értékére, továbbá ha különös bánásmódot igényel, vagy ha azt bizonyos helyzetben kell elhelyezni. Ez vonatkozik az egészségkárosodott személyek segédeszközeire és a kerekesszékekre is. 
 7. Az útipoggyász szállítása az utastól elkülönítve történik. A szállító felel azon károkért, melyek az utastól elkülönítetten szállított útipoggyászon keletkeznek annak átvételétől a szállítás befejezését követő átadásáig terjedő időszakban. Amennyiben a kárt az utas, a poggyász hibája, annak borítása vagy csomagolása okozta, vagy a poggyász egyedi jellege vagy olyan körülmény miatt keletkezett, amit a szállító nem tudott megakadályozni, vagy az utas a járművezetőt nem figyelmeztette a poggyásszal való egyedi bánásmódra, a szállító a keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel. A szállító nem tartozik felelősséggel a magára hagyott poggyászon keletkezett kárért, vagyis az utas köteles felügyelni, hogy az átadott poggyászát felrakják, és csak azt követően foglalja el a járművezető által kijelölt helyét.
 8. Ha a poggyász szállítása az utastéren kívül történik, az utas a szállítás befejezését követően köteles azonnal kérni annak kiadását. 
 9. Az utastól elkülönítetten szállított poggyász sérülése vagy tönkretétele esetén a szállító köteles megtéríteni azt az összeget, amennyibe a tönkrement poggyász került, amikor azt a viteldíj fejében történő szállításra átvették. Ezen kívül a szállító köteles megtéríteni az utas által a tönkrement poggyász elszállításáért kifizetett viteldíjat. A poggyász sérülése vagy részleges elvesztése esetén a szállító a poggyász elértéktelenedése mértékének megfelelő összeget téríti meg. Az utas a kártérítési igényét írásban érvényesítheti a poggyásznak az utas részére történt kiadását követő 1 hónapon belül, vagy amennyiben a poggyász kiadására nem került sor, akkor a poggyász szállításra történő átvételétől számított 1 hónapon belül, ellenkező esetben ezen jogosultsága megszűnik.
 10. A poggyásztérben elhelyezett poggyászért az előző bekezdések értelmében a szállítót terheli a felelősség, ezért a szállító jogosult a poggyászt számozással megjelölni, aminek egy darabját az utas kapja meg, s azt a poggyász átvételekor vissza kell adnia a járművezetőnek, ill. a poggyász átvételekor a megfelelő számot fel kell mutatnia. A szállító a poggyásztérben elhelyezett poggyászért és annak tartalmáért 1200,- EUR értékig felel.
 11. A járművezető a szállításra átvett poggyászért az átvételt követően azonnal követelheti az utastól a szállítási díj kifizetését. A szállítási díj összege a díjszabásban van meghatározva.
 12. Az utasoknak nem megengedett magukkal vinni:
  1. olyan dolgokat, melyek szállítását a jogszabályok vagy a szállító szállítási szabályzata tiltja,
  2. veszélyes dolgokat /gyúlékony, robbanékony, illékony stb./,
  3. töltött fegyvereket, kivéve a fegyveres erők és a rendőrség lőfegyvereit, melyek szállítására külön előírások vonatkoznak,
  4. olyan dolgokat, melyek veszélyeztethetik az üzemeltetés biztonságát, megrongálhatják vagy beszennyezhetik a járművet vagy az utasokat,
  5. olyan dolgokat, melyek a szaguk, taszító kinézetük stb. miatt az utasok terhére lennének,
  6. annyi poggyászt, melyek összsúlya meghaladja az 50 kg-ot, vagy olyan poggyászt, melynek értéke meghaladja az 1200,- EUR összeget,
  7. az utas az útipoggyászban nem szállíthat ékszert, értékpapírt, pénzt, elektronikai eszközöket és személyi okmányokat.
 13. Az utas legfeljebb 1 db kézi- és 2 db útipoggyászt szállíttathat. A nagyobb igényű szállítási időszakokon kívül az utas a járművezető beleegyezésével még egy poggyászt vihet magával.
 14. Térítésmentesen szállítunk 1 darab kézipoggyászt (maximális méretei 15x25x35 cm) és a poggyásztérben 2 darab, legfeljebb 25 kg tömegű útipoggyászt (maximális méretei 30x60x80 cm). egy további útipoggyász vagy túlméretes poggyász viteldíja 20 € (fizetés a járművezetőnél). A további vagy túlméretes poggyászt csak azzal a feltétellel szállítjuk, ha a poggyásztérben van szabad hely! A további poggyász viteldíja a társaság székhelyén is kifizethető.
 15. A megrendelő a szállítás megrendelésekor köteles bejelenteni a szállítónak – diszpécsernek – a nagyobb méretű útipoggyászt is, mint például mankó, pálca, babakocsi, kalitka, csomag, síléc, szánkó és egyéb olyan dolgok, melyek a személyautó közlekedési balesete vagy hirtelen irányváltása esetén a járművezetőre vagy az utasra nézve veszélyt jelenthetnek, ezeket a dolgokat csak a poggyásztérben szabad szállítani. A poggyásztérbe babakocsit csak akkor lehet elhelyezni, ha az összerakható.
 16. A poggyászt és egyéb dolgokat csak a taxi szolgáltatás járművének vezetője jogosult berakni, kivenni, elhelyezni vagy rögzíteni.
 17. A poggyászok tömegének és méretének megállapítása a szállító által történik, a szállító üzemeltetési körülményeinek megfelelően becsléssel, méréssel és mérlegeléssel. Amennyiben mérőeszköz nem áll rendelkezésre, a járművezető általi becslés a mérvadó.
 18. Autóbuszos küldemények szállítása nem megengedett.

X. cikkely

ÁLLATOK SZÁLLÍTÁSA

 1. Élő hobbiállatok (kutyák és macskák) szállítása kizárólag csak ketrecben megengedett. Szállításuk elsődlegesen a poggyásztérben történik.
 2. Az élő hobbiállatot, a kutyát és macskát kivéve, becsomagolva kell szállítani, s az poggyásznak minősül. Az árjegyzékben meghatározott viteldíj összege független attól, hogy a szállított állatot a poggyásztérben vagy az utastérben helyezik-e el.

XI. cikkely

TALÁLT KÉZIPOGGYÁSZT VAGY EGYÉB TÁRGYAKAT ILLETŐ ELJÁRÁS

 1. A szállítás során ottfelejtett dolgokért a szállító nem tartozik felelősséggel.
 2. Ha a taxi szolgáltatás járművezetője a szállítás befejeztével a célállomáson ottfelejtett dolgot talál a járműben, köteles azt a szállító felelős dolgozójának leadni, aki azt nyilvántartásba veszi és elraktározza. A talált poggyász tartalmáért a szállító nem tartozik felelősséggel. 
 3. Abban az esetben, ha az ottfelejtett tárgyért a tulajdonos három napon belül jelentkezik, az raktározási díj nélkül kiadható neki. A háromnapos határidőt követően a szállítónak jogában áll raktározási díjat felszámítani, melynek mértéke 2,- EUR minden megkezdett napért.
 4. A szállítónak jogában áll, hogy az ottfelejtett dolog tulajdonosától vagy a tulajdonos által meghatalmazott személytől kérje a dolog esetleg a dolog tartalmának a leírását, és csak a dolog vagy tartalmának közös átnézését követően adhatja azt át a tulajdonosnak. A talált tárgy átadásakor a tulajdonosnak személyi okmánnyal kell igazolnia magát, melynek számát a szállító, a lakcímmel együtt bejegyzi a megfelelő nyilvántartásba.
 5. Amennyiben a szállító számára ismert az ottfelejtett tárgy tulajdonosának címe, akkor tájékoztatja őt a taxi szolgáltatás járművében felejtett tárgy megtalálásáról, aminek a költségét a tárgy tulajdonosa annak átvételekor köteles megtéríteni. 
 6. Ha a tulajdonos a tárgyat nem veszi át, a szállító a Polgári Törvénykönyv 135. § 1. bekezdése értelmében átadja azt az illetékes állami szervnek, amely az azon kerület székhelyén levő, helyileg illetékes körzeti hivatal, melynek területén az ottfelejtett tárgy megtalálható. Ha a tárgy tulajdonosa egy éven belül nem jelentkezik érte azon megfelelő állami szervnél, melynek az ottfelejtett tárgyat átadták, akkor a talált tárgy az állam tulajdonába kerül. 

XII. cikkely

A TAXI SZOLGÁLTATÁS JÁRMŰVEZETŐJÉNEK, DISZPÉCSERÉNEK ELJÁRÁSA A JÁRMŰ KÖZLEKEDÉSI BALESETE, TŰZESETE ÉS AZ UTAS HIRTELEN MEGBETEGEDÉSE ESETÉN

 1. Közlekedési baleset esetén a taxi szolgáltatás járművezetője (képességeinek és lehetőségeinek megfelelően) köteles gondoskodni arról, hogy az esetleges következmények a lehető legkisebbek legyenek, és hogy az érintett személyek ne legyenek kitéve további veszélynek.
 2. A járművezető elsősorban köteles:
  1. a baleset helyszínén megtenni a forgalom biztonsága érdekében szükséges megfelelő intézkedéseket,
  2. lehetőségeinek megfelelően elsősegélyt nyújtani a sérült személyeknek, és haladéktalanul kihívni a mentőszolgálatot,
  3. minden utast megfelelő módon és formában tájékoztatni a fennálló helyzetről,
  4. az utasok biztonsága és egészségvédelme, valamint a poggyászuk védelmének biztosítása érdekében megfelelő intézkedéseket tenni,
  5. a közlekedési balesetet bejelenteni a rendőrségnek és a szállító felelős dolgozójának.
 3. A szállító felelős dolgozója haladéktalanul gondoskodik az utasok és a poggyászok célállomásra történő elszállításáról, és további intézkedéseket tesz a közlekedési baleset következményeinek minél előbbi elhárítása érdekében.
 4. Az utas balesete vagy hirtelen megbetegedése esetén a taxi szolgáltatás járművezetője köteles a képességeinek és lehetőségeinek megfelelően az érintett személyt elsősegélyben részesíteni, és elszállítani a legközelebbi egészségügyi intézménybe, vagy kihívni mentőszolgálatot. Egyúttal az útiterv esetleges módosításának okáról tájékoztatja a többi utast. 
 5. Amennyiben a taxi szolgáltatás járművével történő szállítás során olyan rendkívüli esemény történik, mely miatt az utasok vagy a járművezető élete vagy egészsége veszélybe kerül (természeti csapás), s ezért a jármű a tervezett útvonalon nem haladhat tovább, akkor a szállító az utasokat egy másik, legközelebbi útvonalon szállítja a célállomásokra, amennyiben azt az üzemeltetési feltételek lehetővé teszik. Abban az esetben, ha az utazás a tervezett útvonalon a rendkívüli esemény következtében letéréssel sem folytatható, az utas jogosult arra, hogy térítésmentes visszaszállítsák a beszállás szerinti kiindulási helyre. 
 6. Vis major okozta rendkívüli esemény bekövetkeztekor (pl. akár a jármű meghibásodása) a szállító köteles haladéktalanul pótszállításról gondoskodni. Ilyen esetekben (a szállító nem tudja befolyásolni = vis major) a szállító nem ad árengedményt a viteldíjból, és nem tartozik felelősséggel a további csatlakozások esetleges lekéséséért.

XIII. cikkely

DÍJSZABÁS

 1. A viteldíj összege 
 2. abban az esetben, ha az ügyfél egyedül, esetleg csoportosan szeretne utazni, ún. egyéni szállítást rendelhet, azaz az ügyfél a beszállás helyét és idejét maga határozhatja meg. Az egyéni szállítás viteldíja
 3. Košicén belül /átszállítások esetén/, ha az ügyfél az érkezéskor nem a parkolóra, hanem más címre szeretné magát vitetni, 
 4. a taxi szolgáltatás járművének bérleti díja a Szlovák Köztársaságon belül összesen /oda és vissza/ 200 km-ig minimum 100 €.
 5. a várakozási díj 10 € minden megkezdett óráért.
 6. Egyéb célállomások aktuális árjegyzéke a szállító székhelyén tekinthető meg, esetleg konkrét árajánlatot az info@klipperlines.com e-mailcímen lehet igényelni.
 7. Poggyász viteldíja: többletszám esetén = 10 €/db, túlméret esetén = 10 €/db, kerékpár = 25 €/db.
 8. Állat viteldíja annak tömegétől függően a következő: 1-10kg = 15 €, 10-20 kg = 20 €, 20 kg felett = 30 €.

XIV. cikkely

SZTORNÓ

 1. A megvásárolt menetjegy sztornóját írásban (e-mailben) kell bejelenteni, vagy személyesen a nyitvatartási idő alatt. 
 2. A menetjegyet az utazást megelőzően több mint 48 órával, 5 EUR/fő/egy útirány illetékért lehet sztornózni, illetve visszaútra is szóló menetjegy esetén 10,- EUR illeték befizetésével. Az utazást megelőző 48 óránál kevesebb időn belül a menetjegy árát nem lehet visszafizetni (nem sztornózható).
 3. A sztornózási feltételek a menetjegy megvásárlása pillanatától kezdve érvényesek, tehát a vásárló a menetjegy helyességét az átvételkor köteles ellenőrizni, mivel az adatok későbbi reklamációját nem tudjuk figyelembe venni!!!

XV. cikkely

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

 1. Az utasnak a taxi szolgáltatás szállítási szabályzata szerinti, szabályosan és idejében történő szállításáért a szállító a Polgári Törvénykönyv 763. § 2. bekezdése alapján tartozik felelősséggel.
 2. A nyújtott szolgáltatások hiányosságával kapcsolatos jogosultságokat a szállító ezen szállítási szabályzata tartalmazza. 
 3. Az érvényesített kártérítési jogosultságot a reklamáló személy a szállító beleegyezése nélkül nem módosíthatja.
 4. Abban az esetben, ha a szállító vagy a taxi szolgáltatás járművezetőjének hibájából indokolatlan késés történt, vagy a szállítás nem valósult meg, a szállító az utasnak a kárt – nem idejében megvalósított szállítás címén – a következőképpen köteles megtéríteni:
  1. a késéssel okozott kár megtérítése a kifizetett viteldíj arányos árengedményével történik,
  2. az elmaradt szállítással okozott kár megtérítése a taxi szolgáltatás árjegyzéke szerinti viteldíj kifizetésével történik,
  3. a szállító mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a károkozást a tőle elvárható minden erőfeszítés ellenére sem tudta megakadályozni.

XVI. cikkely

REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT

 1. Általános rendelkezések:

Jelen Reklamációs szabályzat szabályozza az utas, ill. a nyújtott szolgáltatások vevője (a továbbiakban „reklamáló”) és a Klipper, s.r.o. társaság (a továbbiakban „szállító“) között létrejövő valamennyi jogviszonyt, mégpedig a reklamálónak a szállítóval szemben érvényesített azon reklamációi alapján és azokkal kapcsolatban, melyek összefüggnek azoknak a szolgáltatások a minőségével és helyességével, melyeket a szállító a reklamálónak a szerződésekben, a szállítási szabályzatban, valamint a szállító és reklamáló között fennálló egyéb jogviszony alapján garantált terjedelemben és minőségben nyújt, főleg a reklamáció lebonyolításának eljárását és határidejét, a reklamáció alaki kellékeit és minden egyéb kapcsolódó jogviszonyt. Jelen szállítási szabályzat alkalmazásában a reklamáció fogalma alatt a reklamálónak azon jogosultsága értendő, melyet a szállító nyújtotta szolgáltatások hiányosságával kapcsolatos felelősségvállalásból adódóan érvényesíthet az ezen Reklamációs szabályzatban megszabott határidők betartásával. Jelen szállítási szabályzat alkalmazásában a reklamáló fogalma alatt azon természetes vagy jogi személy értendő, aki/amely a fogyasztóvédelemről és a szabálysértésekre vonatkozó 372/1990 Tt. sz. törvény módosításáról szóló 250/2007 Tt. sz. törvény, ill. annak későbbi módosításai értelmében (a továbbiakban „fogyasztóvédelmi törvény“) felhasználónak minősül. A reklamáció érvényesítését illető eljárás: A reklamáló a reklamációját munkaidőben személyesen, a szállító azon telephelyén jogosult érvényesíteni, ahol a szolgáltatásban részesült, vagy elküldheti azt postán, esetleg elektronikus úton a szállító székhelyének címére. A szállító székhelyének címe: Klipper, s.r.o., Alejová 2, 040 11 Košice, Szlovákia, e-mail:info@klipperlines.com

 1. A reklamáló a jelen szállítási szabályzatból adódó jogait és követeléseit köteles haladéktalanul érvényesíteni a következő pontban feltüntetett módon, legkésőbb a szállítás realizálását követő 30 napon belül. Az utas jogosult a reklamáció intézésének folyamatáról telefonon vagy írásban érdeklődni.
 2. Amennyiben a reklamáló az előző pont szerinti határidőn belül nem emel kifogást a szállítónál a megállapított tényállást illetően, a reklamálónak a hiányosságokat illető felelősségvállalásból adódó jogosultsága megszűnik.
 3. A reklamáló a reklamált tényállás feltárását illetően köteles a szállítóval a szükséges mértékben együttműködni. Ha ezen együttműködést elutasítja, a szállító nem köteles a reklamációval kapcsolatos további vizsgálódást folytatni, és nem köteles tovább vizsgálni a reklamáció jogosságát sem.
 4. Amennyiben nem lehetséges azonnal, összetett esetben legkésőbb a reklamáció érvényesítésének napjától számított három munkanapon belül dönteni a reklamáció lebonyolításának módjáról, akkor a szállító saját hatáskörén belül jogosult a reklamáció további felülvizsgálatára és szakszerű elbírálására, miközben a reklamáció teljes körű lebonyolítása nem tarthat tovább a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napnál tovább. A reklamáció kijavításhoz, ill. a reklamáció alaki kellékeit illető hiánypótláshoz szükséges idő nem számít bele a reklamáció elbírálásához szükséges határidőbe. A reklamáció lebonyolítási határidejének lejártával a reklamálót ugyanolyan jog illeti meg, mint elháríthatatlan meghibásodás esetén, azaz a reklamálónak jogában áll a szerződéstől elállni.
 5. A reklamáció érvényesítésekor a szállító igazolást ad a reklamálónak. Ha a reklamáció érvényesítése távközlési eszközök segítségével történt, a szállító a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást a reklamáció kézbesítését követően azonnal kézbesíti a reklamálónak. 
 6. A szállító a reklamáció lebonyolításáról írásos bizonylatot állít ki legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül. A szállító az írásos bizonylatot akkor is kiadja a reklamálónak, ha a reklamációt elutasította, ill. azt csak részben ismerte el. A szállítót nem terheli felelősség azért, ha a reklamáló által feltüntetett kapcsolattartási címen az elküldött írásos bizonylatot nem sikerült kézbesíteni. 
 7. A kiadott menetjegyen feltüntetett adatokat illető reklamációt a reklamáló a menetjegy kiadását és annak az utas általi ellenőrzését követően azonnal érvényesítheti, azaz a kiadott menetjegyen szereplő adatok helyességének ellenőrzését követően. A menetjegyen feltüntetett adatok későbbi reklamációját a szállító nem tudja figyelembe venni.

Jelen szállítási szabályzat értelmében jogosulatlan reklamáció alatt azon reklamáló reklamációja értendő, aki az esemény időpontjában:

 1. megszegte a szállító előírásait vagy a Szlovák Köztársaság, vagy más célállam törvényeit,
 2. alkohol vagy egyéb kábítószer hatása alatt állt,
 3. a szállító által nyújtott szolgáltatás hiányosságait saját maga okozta,
 4. veszélyeztette az utasokat a járműben,
 5. a járműben dohányzott, esetleg szeszesitalokat fogyasztott,
 6. megrongálta a járművet, 
 7. poggyászában olyan tárgyakat/állatokat szállított, melyek szállítása tilos, vagy nem engedte a poggyásza átvizsgálását,
 8. a járműben olyan poggyászt szállított, melyen annak alkalmatlansága ill. sajátos jellege miatt kár keletkezett, és a reklamáló ezen tényre nem hívta fel előzetesen a figyelmet, 
 9. bármilyen megalapozott okból kizárták a szállítás lehetőségéből,
 10. nem tartotta be a szállító által kijelölt jogosult személy utasításait.

XVII. cikkely

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY

A személyszállítás – taxi szolgáltatás – végzése során bekövetkező rendkívüli eseménynek (a továbbiakban „Rendkívüli esemény“) számítanak a következők: 

 1. a taxi szolgáltatás járművének közlekedési balesete, esetleg ha közlekedési baleset szemtanújává válik,
 2. a jármű tűzesete,
 3. a jármű meghibásodása,
 4. az utas vagy más személy balesete vagy hirtelen megbetegedése,
 5. az utas nem megfelelő, a járművezető beavatkozását megkövetelő magatartása.

Rendkívüli esemény során a taxi szolgáltatás járművének vezetője mindenekelőtt köteles: haladéktalanul leállítani a járművet, megtenni a szükséges intézkedéseket a Rendkívüli esemény által veszélyeztetett utasok és vagyontárgyaik védelmében, képességeinek és lehetőségeinek megfelelően elsősegélyben kell részesítenie a sérült személyt, és haladéktalanul szakszerű egészségügyi segítséget kell hívni, megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani, hogy ne legyen veszélyeztetve a közúti forgalom biztonsága, és lehetővé kell tenni annak megújítását, továbbá ezen tényről tájékoztatni kell a szállítót. Amennyiben a Rendkívüli esemény során személyi sérülés vagy haláleset történt, a közút vagy közérdekű berendezés sérülése következett be, vagy az alkalmazott minimálbérének tízszeresét meghaladó összegű anyagi kár keletkezett, a taxi szolgáltatás járművezetője köteles: 

 1. a Rendkívüli eseményt haladéktalanul jelenteni a rendőri szervnek, 
 2. tartózkodni az olyan cselekedettől, mellyel megnehezítené a Rendkívüli esemény kivizsgálását,
 3. a helyszínen tartózkodni a rendőri szerv megérkezéséig, vagy haladéktalanul visszatérni az adott helyre a segélyhívást, vagy a Rendkívüli esemény bejelentését követően,
 4. ezen tényről tájékoztatni a szállítót.

XVIII. cikkely

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen SzSz a szállítási szerződés részét képezi, miközben a szállítónak és az utasnak jogában áll, hogy írásos megállapodás formájában a Szállítási szabályzattól eltérően módosítsák a jogok és kötelességek szabályozását.
 2. Az utas a szállítási szerződés megkötésével kijelenti, hogy a szállító ismertette vele a Szállítási szerződésből adódó jogait és kötelességeit, valamint a Szállítási szabályzatból adódó jogait és kötelességeit.
 3. A szállító és a reklamáló között fennálló, jelen reklamációs szabályzatban kifejezetten nem szabályozott, egyéb jogviszonyokat illetően a Szlovák Köztársaság területén hatályos általánosan kötelező érvényű jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. Vitás esetben (eltérő értelmezés) ezen szállítási szabályzat szlovák nyelvű verziója az irányadó. A szerződő felek között a reklamáció intézése és érvényesítése során keletkező vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli megegyezéssel kell megoldani. Amennyiben mégsem születik megegyezés, érvényes, hogy per esetén a szállító székhelye szerint illetékes kereskedelmi bíróság jogosult dönteni.
 4. A szállítónak jogában áll, hogy a kereskedelmi politikája vagy a jogszabályok változása miatt, vagy a jogi vagy vállalkozói környezet megváltozása miatt ezen reklamációs szabályzatot minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa vagy kiegészítse. A szállító a SzSz-ot a www.klipperlines.com internetes oldalán és a társaság székhelyének helyiségeiben teszi közzé.
 5. Jelen Szállítási szabályzat egészének vagy részének hatásköre csak az utas és szállító írásos megegyezése alapján zárható ki.
 6. Jelen SzSz-t a társaság ügyvezetője 2014.10.10. napján hagyta jóvá, a változtatásokat és kiegészítéseket 2015.05.18. napján hagyták jóvá, a változtatásokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szabályzat teljes terjedelmében 2015.05.18. napjától lép hatályba.
 7. Jelen SzSz-t 2014.10.10. napján tették közzé, a változtatásokat és kiegészítéseket 2015.05.18. napján.